Hur kan så många barn fara illa i ett samhälle som aktivt arbetar med att barn ska ha det bra och tryggt? Blir inga barn diskriminerade? Agerar vi alltid när barn far illa? Behandlas alla barn lika? Behandlas pojkar och flickor olika? Är det alltid barns bästa som kommer i främsta rummet? Även om det inte gynnar oss vuxna? Är våra lagar skriva med tanke på barnens bästa? Varför har barn så svårt att bli betrodda när de anmäler ett brott? Varför måste barn träffa förövarna efter fällande dom? Har alla barn samma möjlighet att utvecklas till de individer de önskar? Lyssnar vi verkligen på barns önskemål? Vilka fungerande demokratiska verktyg har kommuner, skolor och förskolor för att deras verksamheter skall passa barnens önskemål?För att skydda våra barn och skapa ett samhälle som är gjort för barnen så har Sverige skrivit på barnkonventionen. Barnkonventionen är det bästa och starkaste verktyg och guide för hur vi ska arbeta för barnens rättigheter.I verkligheten så följer inget land barnkonventionen fullt ut som de borde. Barnen är det viktigaste vi har och det är vårt ansvar att de får en bra barndom och ett bra liv som vuxen. Trygga arbetar för att synliggöra barnens rättigheter och hur vi tillsammans kan bli bättre på att återupprätthålla de löften vi gett våra barn genom att skriva under barnkonventionen. 

Barnkonventionen

Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om barnets rättigheter. I konventionen finns regler som ska skydda barns mänskliga rättigheter. Sverige var ett av de första länderna som skrev på barnkonventionen. Vi lovar att rättigheterna ska gälla för alla barn och ungdomar i Sverige. Politikerna i riksdagen, regeringen, landstingen och kommunerna ska alltid tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer olika saker.Barnkonventionen innehåller 54 olika artiklar några av det allra viktigaste är:Artikel 2
handlar om att reglerna gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade.Artikel 3
handlar om barnets bästa. Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant som gäller barn. I artikeln står det att barnets bästa ska komma i främsta rummet.Artikel 4
handlar om hur länderna ska göra för att följa reglerna i konventionen. Länderna ska ändra sina lagar så att lagarna blir bra för barn.Artikel 6
handlar om att barnet har rätt till liv och utveckling. Rätt till liv betyder att länderna ska se till att barn inte blir dödade. Det kan vara både att barn inte blir dödade i krig och att barn får vård och mediciner när de är sjuka så att de inte dör av sjukdomar. Rätt till utveckling betyder att länderna ska göra vad de kan för att ge barn en bra barndom. Barn behöver många saker för att utvecklas bra. Det kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att gå i skolan.Artikel 12
handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Myndigheter och domstolar ska fråga barnet vad det tycker och lyssna på barnet när de bestämmer saker som gäller barnet. Det kan också vara att lärarna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmer hur kommunen ska använda sina pengar.